Regulamin PINB

 


Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną oraz zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego,
 • Powiatowym Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:

 1. odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zm.),
 2. niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład  zespolonej administracji powiatowej.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Bieszczadzkiego (zgodnie z zarządzeniem Nr 183/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.12.2003 r.).
 3. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego znajduje się przy Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierskiej 10.

§ 4

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
 • postępowaniami administracyjnymi,
 • postępowaniami egzekucyjnymi,
 • działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej  i organami  kontroli  państwowej,
 • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
 • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5

1.  Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

 1. zatwierdzanie planów kontroli,
 2. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 3. podpisywanie decyzji, postanowień, pism, aktów prawa wewnętrznego, wystąpień, sprawozdań do organów administracji publicznej, podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
 4. udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w  postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 5. występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie  postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansowania pracowników, ustalanie wysokości dodatków.

2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik   Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 6.

§ 6

W skład Inspektoratu wchodzą samodzielne stanowiska pracy ds. orzecznictwa i inspekcji.

§ 7

Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i inspekcji należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora,
 2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 3. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 5. przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 8

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31  z 2002 r., poz. 214),
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, Nr 106 poz. 668 i Nr 113 poz. 717),
 3. ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483),
 4. niniejszego regulaminu.

§ 9

Traci moc Tymczasowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych z 28.02.2002 r.

Ustrzyki Dolne, 10.01.2004 r.