Podstawowe obowiązki inwestora

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  1)  opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

  2)  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

  3)  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  4)  wykonania i odbioru robót budowlanych,

  5)  w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.